VEDTEKTER FOR JÅTTEN SKOLEKORPS
Revidert versjon vedtatt på årsmøtet 21.2.2018

 

 

INNHOLD:

§ 1       FORMÅL

§ 2       ORGANISASJON

§ 3       MEDLEMSKAP

§ 4       STYRE

§ 5       ÅRSMØTE

§ 6       MEDLEMSMØTER

§ 7       REVISOR OG VALGKOMITÉ

§ 8       UENIGHETER / TVISTER

§ 9       OPPLØSNING

§ 10     VEDTEKTSENDRINGER

 

 

 

 

 

§ 1       FORMÅL

 

Jåtten skolekorps stiftet 17. mai 1950 har som formål å utøve og fremme korpsmusikk i Hinna bydel og derved bidra til områdets musikalske, sosiale og kulturelle samfunnsliv.

 

Jåtten skolekorps skal:

 

 1. Utvikle medlemmenes musikalske ferdigheter gjennom alderstilpasset opplæring som fremmer mestringsfølelse og spilleglede.
 2. Fremme et godt sosialt miljø for medlemmene gjennom motiverende aktiviteter og hensiktsmessig tilrettelegging.
 3. Bidra til utvikling av et godt sosialt miljø i nærområdet gjennom å invitere musikantenes foresatte til å engasjere seg i korpsets aktiviteter.
 4. Fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.

 

 

§ 2       ORGANISASJON

 

Jåtten skolekorps er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF, med tilhørighet NMF Rogaland.

 

Jåtten skolekorps er inndelt i følgende grupper:

 • hovedkorps
 • juniorkorps
 • aspiranter

 

Musikantene blir plassert i en av disse gruppene, hensyntatt alder og musikalske ferdigheter.
Inndelingen gjøres av styret i samråd med dirigent og instruktører.

 

En kan være musikant i Jåtten skolekorps til 31. desember det året en fyller 19 år.

 

Musikanter i hoved- og juniorkorps kan velge inntil to tillitsvalgte.

 

 


§ 3       MEDLEMSKAP

 

 1. Opptak av medlemmer

   

  Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.

  Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år, må være skriftlig godkjent av foresatte.

  Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF.

  Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

   

 2. Forutsetninger for medlemskap

   

  1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
  2. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid.
   I tilfelle fravær skal dirigent / korpsleder varsles i god tid på forhånd.
  3. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer / foresatte.
  4. Medvirkning i andre musikkorps eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.
  5. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger i henhold til korpsets gjeldende rutiner. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig melde fra til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase.

    

 3. Rapporteringsplikt og kontingent

   

  1. Musikkorpsåret følger kalenderåret.
  2. Medlemmene betaler kontingent til korpset halvårlig.
  3. Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium innen enhver tids fastsatte frist.
  4. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.

   

 4. Utmeldinger

   

  Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding om dette til musikkorpsets styre.
  Utmelding må skje senest tre uker etter skolestart for å være virksom for inneværende halvår.

  For senere utmeldinger refunderes ikke kontingent.

  Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

   

   

 5. Suspensjon og eksklusjon

 

 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

 

 


 

§ 4 STYRET

 

 1. Sammensetning og konstituering

   

  Styret har fem til sju medlemmer og består av leder, regnskapsfører, og tre til fem styremedlemmer. Styremedlemmer kan ha andre verv i korpset i tillegg, eksempelvis innen materialforvaltning.

   

  I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmene.

   

 2. Fullmakter

   

  1. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
  2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
  3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser som er nødvendig for å regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
  4. Styrets leder og regnskapsfører har signaturrett.

   

 3. Innkalling til styremøter – beslutninger

   

  1. Styret har faste møter månedlig eller når minst tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
  2. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før vedtak kan fattes.
  3. Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett.
  4. Hoveddirigent møter som observatør med tale- og forslagsrett.
  5. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal holdes informert.

   

 4. Årsavslutning

   

  Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

   

 5. Personalansvar

   

  Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

  Styret er ansvarlig for å innhente politiattest for personer som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

   

 6. Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til dokumentet “Beredskapsplan for korps” når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.


§ 5       ÅRSMØTET

 

 1. Status

   

  Årsmøtet er Jåtten skolekorps’ høyeste myndighet.

   

 2. Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

   

  1. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen februar måned.
  2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
  3. Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
  4. Senest 1 uke før regulært årsmøte sendes følgende til medlemmene:
   * styrets årsmelding, inklusive beskrivelse av aktiviteter innen komiteer og verv
   * revidert regnskap
   * valgkomiteens innstilling
   * saker til behandling
   Senest 1 uke før ekstraordinært årsmøte sendes agenda til medlemmene.
  5. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge frem saker som kommer inn i rett tid.

   

 3. Representasjon, rettigheter og voteringer

   

  1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og/eller deres foresatte, styret og komitémedlemmer samt gjester invitert av styret.
  2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
   • Hvert medlem har tale-, forslags- og stemmerett.
    Stemmeretten til musikanter som ikke har fylt 15 år, skal ivaretas av en foresatt.
    Stemmeretten til musikanter over 15 år, kan ivaretas av en foresatt.
   • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
  3. Følgende har talerett:
   • Representanter fra NMF
   • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
  4. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene (absolutt flertall).

   

   

 4. Årsmøtets dagsorden

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 

 1. Konstituering

   • Åpning
   • Registrering av møtedeltakere
   • Godkjenning av innkalling
   • Godkjenning av dagsorden/saksliste
   • Valg av møteleder
   • Valg av møtesekretær
   • Valg av protokollunderskrivere

   

 2. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

 3. Saker fremmet av musikkorpset styre og medlemmer

 4. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsplaner

 5. Valg til styret, revisor og valgkomité:

   • 1 leder, 1 regnskapsfører, 3 til 5 styremedlemmer etter behov

   • 1 revisor

   • 2 medlemmer til valgkomiteen

   

 6. Valg av andre verv og komiteer:

Årsmøtet velger andre verv og komiteer som styret foreslår for hensiktsmessig drift av korpsets aktiviteter.
 

 

Generelt om valg under punkt V og VI:

 • Verv og komitémedlemskap skal velges for maksimalt 2 år om gangen. Perioden foreslås av valgkomiteen.
 • De som velges, må være minst 18 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.
 • Valg skal være skriftlig dersom noen krever dette.

 


§ 6       MEDLEMSMØTER

 

Medlemsmøtet er et forum for kontakt, informasjon og drøftinger for musikanter og andre medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller musikkorpsets medlemmer ønsker det, minimum en gang i året.

 

 

§ 7       REVISOR OG VALGKOMITÉ

 

 1. Revisjon

   

  Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

   

 2. Valgkomiteen

 

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 5.4

 

 

§ 8       UENIGHETER/TVISTER

 

Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

 

 

§ 9       OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 

 1. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.
 2. I tilfellet oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden frem til et nytt musikkorps er opprettet, skal denne konto disponeres av NMF Rogaland. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
 3. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Rogaland dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 5 år.
 4. Etter oppløsning av korpset må utmeldingen av NMF skje skriftlig og sendes NMF senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

 

 

§ 10     VEDTEKTSENDRINGER

 

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall (minst 2/3-deler av avgitte stemmer).

 

IKRAFTTREDELSE
Disse vedtekter trer i kraft fra og med 21. februar 2018 og erstatter tidligere vedtekter.